Husordensregler for Sollia Borettslag

Ajourført etter Generalforsamlingen 18. juni 2009

1

Enhver bruksrett (for andelseiere og andre leietakere) i borettslaget er regulert av lov om borettslag, borettslagets vedtekter, vedtak på generalforsamling og i borettslagets styre samt husordensreglene. Reglene har som formål å sikre beboerne gode boligforhold og et godt naboskap.


2

Boligene og borettslagets område må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Boligene skal ikke være overbebodd, hver bolig er kun for en familie. Ved grilling henstiller en til å benytte fellesgrillen ved lekeplassen. Skal det grilles ved boligen skal grillen være godt trukket ut fra husveggen og bort fra balkongen som er over terassen. Det er kun tillatt å benytte elektrisk grill på balkongene. Det skal være ro i tiden mellom kl. 23.00 og 06.00.


3

Det er forbudt å sette opp trampoliner, fast installerte lekeapparater, og badestamp på borettslagets område heller ikke på uteareal som disponeres av den enkelte husstand. Andre installasjoner og byggverk som kan være til sjenanse for andre bruksrettshavere, eller som kan føre til at borettslaget blir erstatningsansvarlig, er søknadspliktig til styret. Slike tiltak som det ikke er søkt om, kan styret fjerne for bruksretthavers regning. Det er ikke tillatt å lagre båter/campingvogner/tilhengere på uteområder som hver enkelt husstand disponerer, eller på borettslagets fellesområder.


4

Utleie av boligen tillates inntil tre år. Andelseier må ha bodd i boligen i minimum ett av de to siste år før utleieretten kan benyttes. Dette gjelder ikke overlatelse av boligen til nærstående personer, eksempelvis fra foreldre til datter/sønn. Utleie av bolig skal meldes til og godkjennes av styret i Sollia borettslag. Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som påføres av utleieforholdet. Leieren må ikke flytte inn før godkjenningen foreligger. Leieren må forplikte seg til å overta andelseiers plikt innenfor fellesskapet. Det vises ellers til vedtektene for Sollia borettslag.


5

Stikkveier skal holdes rene og ryddige av beboerne. Hver andelseier er ansvarlig for den delen som tilligger vedkommende bolig.


6

Mindre fellesareal i nær tilknytning til boligen kan beplantes og disponeres av andelseier i samråd med de retningslinjer som styret har gitt. Vedlikehold av slike plener, busker m.m. er andelseiers ansvar. Alt innvendig vedlikehold, samt vedlikehold av skillevegger og terrasser er andelseiers ansvar. Det vises ellers til vedtektene for Sollia borettslag.


7

Borettslaget følger kommunens regler for offentlig renovasjon. Hver beboer er ansvarlig for å bringe sitt søppel til søppelcontaineren. Søppel skal legges i containerne, det er ikke tillatt å sette søppel utenfor full container. For tiden blir søppelcontainerne tømt hver mandag. Dersom man skal kaste spesialavfall eller gjenstander av vesentlige størrelser eller form, må man selv ordne dette med renovatøren (Follo Ren/Bølstad) eller annet avfallshåndteringsfirma. Aviser, papir, glass og metallbokser bør kildesorteres for å spare plass til annet avfall. Glass/metall- og papircontainer står ved borettslagets nordlige garasjeanlegg. Ås kommune har egen kildesorteringsplass i Brekkeveien like sør for Ås stasjon.


8

Parkering av biler skal skje på borettslagets parkeringsområder eller i boligens garasje. Det er ikke tillatt å parkere slik at atkomst til andres garasjer hemmes. Det er ikke tillatt å parkere biler langs borettslagets stikkveier, utenom av og pålessing, vasking av bil og lignende. Borettslagets stikkveier må holdes fri for parkerte biler slik at utrykkingskjøretøy som politi, sykebil og brannbil kan få fri tilgang til boligen om nødvendig. Borettslagets parkeringsplasser er kun for biler i drift. Avskiltede biler tillates ikke hensatt på området. Styret gir bileier 1 måneds frist til å fjerne bilen. Kostnader til borttauing skjer for bileiers regning.


9

Styret har gitt ut retningslinjer for oppsetting av skillevegger ut fra de enkelte boligene. Disse skal maksimalt stikke 4 meter ut og være maksimalt 1,8 m høye. På inngangssiden av leilighetene må disse skilleveggene være maksimalt 1,5 m høye. Leveggene skal være enten i husets farge eller i naturmateriale. Terrassene skal være oljet eller beiset i henhold til den opprinnelige fargen. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner som vil virke sjenerende for borettslaget og dens beboere. Har andelseieren ønske om å sette opp antenne, må dette søkes om til styret i borettslaget. Vil antennen være synlig, skjemmende og på noen måte dominerende i borettslaget skal det tungtveiende grunner til for at styret skal kunne gi godkjennelse til slik antenne. Antenner over 50 cm i diameter vil uansett søkergrunn ikke bli tillatt å oppmontere.


10

Dyrehold må skje på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboene. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret påfører borettslaget eller beboernes eiendom, eksempelvis skraping på dører/karmer, skade på blomster, planter og grøntanlegg m.m. Dyreeier skal straks fjerne ekskrementer som hans dyr etterlater seg på området. Det er til enhver tid båndtvang for hund på borettslagets område. Det er ikke tillatt å ha husdyr som avgir lukt og støy som er til sjenanse for andre beboere. Klager på dyrehold behandles av styret i borettslaget. Styret kan pålegge at dyreeier fjerner et eller flere av sine husdyr fra boligen dersom bestemmelsene ovenfor ikke blir fulgt. Det er tillatt med et bekjedent antall dyr pr. leilighet.


11

Styret i borettslaget organiserer dugnader, opprydding, plenklipping og annet vedlikehold av utearealene, fellesrom og lignende.