Husordensregler for Sollia Borettslag

1. Formål

Enhver bruksrett (for andelseiere og andre leietakere) i borettslaget er regulert av lov om borettslag, borettslagets vedtekter, vedtak på generalforsamling og i borettslagets styre samt husordensreglene. Reglene har som formål å sikre beboerne gode boligforhold og et godt naboskap.

 

2. Bruk av boligene

Boligene og borettslagets område må ikke brukes slik at det sjenerer andre.

Boligene skal ikke være overbebodd, hver bolig er kun for èn familie.

Beboerne skal sørge for ro og orden i og utenfor boligen samt på fellesområder, inne og ute.

Det skal være ro tiden mellom kl. 23.00 og 06.00. Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy, må skje til tider det er minst mulig til sjenanse for naboene. På søn- og helligdager skal det tas særlig hensyn.

Skal det arrangeres sammenkomster i boligen, bør naboene varsles på forhånd.

 

 3. Regler for utleie

Utleie av boligen tillates inntil tre år. Andelseier må ha bodd i boligen i minimum et av de to siste år før utleieretten kan benyttes. Dette gjelder ikke overlatelse av boligen til nærstående personer, eksempelvis fra foreldre til datter/sønn. Utleie av boligen skal meldes til og godkjennes i forkant av styret i Sollia borettslag. Andelseier har ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper som påføres av utleieforholdet. Leieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Leieren må forplikte seg til å overta andelseiers plikt innenfor fellesskapet. Det vises ellers til vedtektene for Sollia borettslaget.

Korttids-utleie av boligen (forstås her som utleie av hele boligen) som f.eks: Airbnb el lignende - er ikke forenlig med husordensreglene og dermed ikke tillatt.

 

4. Generelle forbud og restriksjoner

  • Det er forbudt å sette opp trampoline, fast installerte lekeapparater, og badestamp på borettslagets område, heller ikke på uteareal som disponeres av den enkelte husstand.

  • Andre installasjoner og byggverk som kan være til sjenanse for andre bruksrettshavere, eller som kan føre til at borettslaget blir erstatningsansvarlig, er søknadspliktig til styret.

  • Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner som vil virke sjenerende for borettslaget og dens beboere. Har andelseieren ønske om å sette opp antenne, må dette søkes om til styret i borettslaget. Vil antennen være synlig og skjemmende og på noen måte dominerende i borettslaget skal det tungtveiende grunner til for at styret skal kunne gi godkjennelse til slik antenne. Antenner over 50 cm i diameter vil uansett søkegrunn ikke bli tillatt å sette opp.

Slike tiltak som det ikke er søkt om, kan styret fjerne for bruksretthavers regning.

  • Det er ikke tillatt å lagre båter/campingvogner/tilhengere på uteområder som hver enkelt husstand disponerer, eller på borettslagets fellesområder.

  • Ved grilling henstiller en til å benytte fellesgrillen ved lekeplassen. Skal det grilles ved boligen skal grillen være godt trukket ut fra husveggen og bort fra balkongen som er over terrassen. Det er kun tillatt å benytte elektrisk grill på balkongene.

 

5. Ansvar i forhold til vedlikehold

Oppussing av leiligheten som berører felles rør, ledninger, ventilasjon eller bærene konstruksjoner skal søkes til styret for godkjenning. Arbeider på bad og kjøkken som inkluderer røropplegg, må på grunn av fare for lekkasje kun utføres av autoriserte firmaer.

Alt innvendig vedlikehold, samt vedlikehold av skillevegger og terrasser er andelseiers ansvar.

 

Stikkveier skal holdes rene og ryddige av beboerne. Hver andelseier er ansvarlig for den delen som tilligger vedkommende bolig.

Mindre fellesareal i nær tilknytning til boligen kan beplantes og disponeres av andelseiere i samråd med de retningslinjer som styret har gitt. Vedlikehold av slike plener, busker m. m. er andelseiers ansvar.

Hen setting av hage-/annet avfall skal skje på tilegnet avfall stasjon, ikke utenfor eller ved boligen. (ift. fare for mus, rotter e.l.)

 

Styret har gitt retningslinjer for oppsetting av skillevegger ut fra de enkelte boligene. Disse skal maksimalt stikke 4 meter ut og være maksimalt 1,8m høye inngangssiden av leilighetene må disse skilleveggene være maksimalt 1.5 m høye. Leveggene skal være enten i husets farge eller i naturmateriale. Terrassene skal være oljet eller beiset i henhold til opprinnelige fargen.

Styret i borettslaget organiserer dugnader, opprydding, plenklipping og annet vedlikehold av utearealene, fellesrom og lignende.

 6. Avfall og miljø gjenvinning

Borettslaget følger kommunens regler for offentlig renovasjon, hver beboer er ansvarlig for å bringe sitt søppel til søppelcontaineren. Søppel skal legges i containerne, det er ikke tillatt å sette søppel utenfor full container (med mindre Follo Ren har gitt slik tillatelse.) For tiden blir containerne for RESTAVFALL tømt hver uke, mens Containerne for PAPP/PAPIR tømmes hver fjortende dag. Tomme esker, kartonger skal rives eventuelt brettes for å unngå overfylt container. Container for elektrisk avfall tømmes ved behov. Container for GLASS/METALL finnes ved borettslagets nordlige garasjeanlegg. Spesialavfall og gjenstander av vesentlig størrelse eller form må man selv sørge for å levere til Follo Ren stasjon på Bølstad eller eventuelt andre godkjente steder.

 

Styret på sin side vil holde seg a jour med tømmerutiner til Follo Ren og gi alle beboer beskjed dersom det skjer endringer. Ved manglende tømming skal styret umiddelbart varsle Follo Ren om mangler.

 

7. Parkering/parkeringsplasser

Parkering av biler skal skje på borettslagets parkeringsområder eller i boligens garasje. Det er ikke tillatt å parkere slik at adkomst til andre garasjer hemmes.

Det er forbudt for gjennomkjøring og parkering av biler langs borettslagets stikkveier, utenom av og pålessing, vasking av bil og lignende. Borettslagets stikkveier må holdes fri for parkerte biler slik at utryknings-kjøretøy som Politi sykebil og brannbil kan få fri tilgang til boligen om nødvendig.

 

Borettslagets parkeringsplasser er kun for biler i drift. Avskiltede biler tillates ikke hensatt på området. Styret gir bileier 1 måneds frist til å fjerne bilen. Kostnader til borttauing skjer for bileiers regning.

 

8. Lading av elbil/hybrid

Styret arbeider med helhetlig løsning for el-bil ladestasjoner i borettslaget. Inntil mer informasjon foreligger må ikke andelseier lade el-bil eller hybrid i sin garasje uten godkjent søknad fra styret og autorisert opplegg via elektriker. Dette grunnet brannsikkerhet.

 

9. Regler for dyrehold

Dyrehold må skje på en slik måte at det ikke er til sjenanse for naboene. Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret påfører borettslaget eller beboernes eiendom, eksempelvis skraping på dører/karmer, skade på blomster, planter og grøntanlegg m.m. Dyreeier skal straks fjerne ekskrementer som hans dyr etterlater seg på området. Det er til enhver tid båndtvang for hund på borettslagets område. Det er ikke tillatt å ha husdyr som avgir lukt og støy som er til sjenanse for andre beboere. Klager på dyrehold behandles av styret i borettslaget. Styret kan pålegge at dyreeier fjerner et eller flere av sine husdyr fra boligen dersom bestemmelse ovenfor ikke blir fulgt.

Det er tillatt med et beskjedent antall dyr pr. Leilighet.