Siste nytt fra styret

Kjære beboere/medboere

Styret ønsker å informere dere om planlagte aktiviteter utover vår/sommeren:


-Oppussing av lekeplassen

Vår lekeplass har behov for fornyelse og styret har besluttet en oppgradering som betyr oppsett av klatrevegg, ny huske samt vippe-kranbil for de aller minste. Eksisterende lekehus skal pusses opp og males, og ny dekkbark skal legges ut. Vi tror dette vil bidra positivt til trivsel i vårt borettslag.


-Oppsett av gjennomkjøring/parkering forbudt skilter

Grunnet stor trafikk og parkering på våre stikkveier har styret besluttet å iverksette tiltak for å øke tryggheten. Vi vil derfor sette opp skilter ved inngangen til hver stikkvei.


-Dugnadsdag er torsdag 4. mai fra kl. 18:00

Eget skriv settes opp ved postkassene. Vi skal sette opp skilter og lekeapparater med mer så vi behøver din GODE hjelp! Etterpå er det hyggelig samvær med grilling!


-SMS informasjon til alle beboere

I dag benytter styret nyhets skriv (papir) samt oppdatering via våre hjemmesider. Fremover vurderer styret å gå over til å informere beboere via SMS om viktige hendelser som strømbrudd, generalforsamling, dugnad med mer. På den måten sparer vi både papir (miljø) og penger, og dere får informasjon direkte på kortere tid.


-Planlagte male-jobber i år / siste røde husrekken
(fra 1-39) vil bli malt.


-Elbil lading:

Styret har besluttet å tilrettelegge for el-bil lading i egen garasje for de som ønsker dette. Denne kostnaden legges på den aktuelle beboer i sin helhet, søknad må sendes styret og det er svært viktig at styrets regler for slik tilrettelegging overholdes. Ta kontakt med styret dersom du har planer om å kjøpe deg elbil og ønsker tilrettelegging i egen garasje for dette.

Mvh Styret

 

 

Dear fellow residents

 

The Board wishes to inform you about planned activities for the spring / summer: 


-Renovation of the playground area

 

Our playground area is in need of renovation and the Board has decided for an upgrade which means setting up a climbing wall, new swing set and tilt-crane truck for the little ones. Existing playhouse will be refurbished and painted, and new bark to be laid out. We believe this will contribute positively to the well-being of our housing community.


-Setup of signs regarding drive-through/parking prohibited signs

 

Due to heavy traffic and parking on our strip roads the Board has decided to implement measures to increase safety. We will therefore put up signs at the entrance to each side road.


-“Dugnad”-day/voluntary working day is Thursday 4 May starting at. 6 p.m.

 

Separate information will be posted by the mailboxes. We will put up signs and playground equipment and more so we need your GOOD help! Afterwards it's social gathering with grilling!


-SMS information to all residents

Today the Board produce news print (paper) and update through our website. Going forward, the Board will go over to informing residents via SMS about important events such as power outages, general meetings, voluntary work and more. That way we save both paper (environment) and money, and you get the information directly in a shorter time.


-Planned paint jobs this year / last red line of houses
(from 1-39) will be painted.


-Charging of EV’s:

The Board has decided to facilitate for charging of EVs in private garage for those who wish to do so. The cost will be covered by the actual resident in its entirety, an application must be submitted to the Board, and it is of utmost importance that the Board's rules for such adaptation must be followed. Please contact the Board if you have plans to buy EV and/or want facilitation of charging for this.

 

Best regards, The Board

 

Dugnad !

Velkommen til årets sosiale happening i Sollia Borettslag !

Torsdag 28. april 1800-2100

Da må så mange som mulig dukke opp slik at vi får det ryddig og trivelig rundt oss. Selvfølgelig vanker forfriskning underveis og vi avslutter det gode arbeidet med felles grilling ved lekeplassen.

VEL MØTT!

OBS container for avfall er på plass fra 28. april (hentes 2. mai)

 

 

Nytt styre i Sollia Borettslag

På generalforsamlingen i mars 2016 ble det valgt et nytt styre i Sollia Borettslag.

Mer informasjon om styremedlemmenes e-post-adresser, ansvarsområder osv finner du her.

 

 

Radonmåling og radontiltak

Vi har fått følgende e-post fra HMS Internkontroll angående nye radonkrav. De som er interessert kan foreta en måling, men man gjør det for egen regning.


 

Nye radonkrav trer i kraft i år. Innen midten av april må du ha målt radonnivåene.

 

Radonreduserende tiltak skal iverksettes i utleieboliger, barnehager, skoler mv. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner o.l. omfattes dersom beboerne betaler leie. Les mer på Statens Strålevern sine nettsider.

Radontjenesten er en del av HMS-Internkontroll.no og er en naturlig del av HMS og internkontrollarbeidet hos bedrifter, gårdeiere, borettslag og sameier. Radontjenesten utfører både radontiltak, kort og langtidsmåling på alle typer bygg.

Har du noen spørsmål er vi tilgjengelig på tlf. fra kl.08.00 -20.00.


Måling i boligblokk:
Alle som bor i leiligheter med bakkekontakt eller i etg. over dette, bør måle radon. Det måles i minimum to oppholdsrom i hver leilighet. Med bakkekontakt menes leil. der gulv og/eller flere vegger har kontakt med bakken. Videre oppover i etg. bør et representativt utvalg av leil. måles.

 

Statens Strålevern anbefaler:

  • Radonmåling hvert 5. år, ved eierskifte, etter oppussing
  • Radonmåling etter endringer i forhold til ventilasjon og oppvarmingssystemer 
  • Gjøre radontiltak hvis radonnivået er over 100 Bq/m³
  • Alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan bør måle radonkonsentrasjonen
  • Langtidsmåling bør utføres med sporfilm over en 2 mnd. perioden oktober - april

 

For mer informasjon, bestilling av korttids- eller  langtidsmåling av radon.
 

Kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
eller på tlf.  952 17 070 / 900 88 104

 

 

 

Rundskriv nr. 2 2013