Farlig utkjøring ved Grunnfjellsveien / Dangerous exit at Grunnfjell Road !

Farlig utkjøring ved Grunnfjellsveien!

Det er blitt observert bilkjøring over gressplen og gangvei ut mot Grunnfjellsveien fra nordlige parkeringsområde. Dette har ført til flere farlige situasjoner.

Styret ber om at våre beboere benytter seg av tillatt kjørefelt, og ikke foretar farlige og ulovlige snarveier.

Dersom slik kjøring gjøres av eksterne biler, ønsker Styret å bli gjort oppmerksom på dette.

 

Dangerous exit at Grunnfjell Road!

There has been motorway driving over green area and pedestrian lane towards Grunnfjell Road from the northern parking area. This has led to several dangerous situations.

The board requests that our residents use permitted lanes and do not conduct dangerous and illegal shortcuts.

If such driving is done by external vehicles, the Board wishes to be informed of this.

 

 

Ny lekeplass åpnes for bruk lørdag 3. Juni! / New playground opens for use on Saturday 3 June!

 

Styret har den glede av å informere dere om at vi nå har installert de nye lekeapparatene. Fundamentet står til tørking frem til lørdag 3 juni, og inntil da ber vi om at ingen barn benytter de nye apparatene.

Vi håper at alle barna i borettslaget vil kose seg på den nye lekeplassen, og selvsagt ta godt vare på de nye lekeapparatene slik at vi kan glede oss over de i lang tid fremover.

 

The board is pleased to inform you that we have now installed the new playground equipment. The foundation needs to dry until Saturday 3 June, and until then we ask that no children use the new playground equipment. We do hope that all the children belonging to the housing community will enjoy themselves in the new playground, and of course take good care of the new playground equipment so that we can enjoy them for a long time ahead.

 

 

Vårdugnad

Torsdag 4. mai 1800-2100

Vi ønsker DEG hjertelig velkommen til vårens dugnad i Sollia Borettslag.

I år skal vi bl.a. sette opp lekeapparater, koste, male litt samt gjøre det trivelig ellers omkring i borettslaget vårt. -> Oppmøte ved lekeplassen.

Etterpå nyter vi velfortjent grillmat ved vår «nye» lekeplass.

Har du noe restavfall som du ønsker å bli kvitt vil vi ha container tilgjengelig fra 4-8 mai.

Mvh Styret
v/ Knud, Ole, Trude, Malgorzata, Girum og Dag

Ps. Kan du ikke delta på dagen? Ta kontakt med en av oss i styret og vi kan tildele oppgaver når det passer deg.

 

 

 

Siste nytt fra styret

Kjære beboere/medboere

Styret ønsker å informere dere om planlagte aktiviteter utover vår/sommeren:


-Oppussing av lekeplassen

Vår lekeplass har behov for fornyelse og styret har besluttet en oppgradering som betyr oppsett av klatrevegg, ny huske samt vippe-kranbil for de aller minste. Eksisterende lekehus skal pusses opp og males, og ny dekkbark skal legges ut. Vi tror dette vil bidra positivt til trivsel i vårt borettslag.


-Oppsett av gjennomkjøring/parkering forbudt skilter

Grunnet stor trafikk og parkering på våre stikkveier har styret besluttet å iverksette tiltak for å øke tryggheten. Vi vil derfor sette opp skilter ved inngangen til hver stikkvei.


-Dugnadsdag er torsdag 4. mai fra kl. 18:00

Eget skriv settes opp ved postkassene. Vi skal sette opp skilter og lekeapparater med mer så vi behøver din GODE hjelp! Etterpå er det hyggelig samvær med grilling!


-SMS informasjon til alle beboere

I dag benytter styret nyhets skriv (papir) samt oppdatering via våre hjemmesider. Fremover vurderer styret å gå over til å informere beboere via SMS om viktige hendelser som strømbrudd, generalforsamling, dugnad med mer. På den måten sparer vi både papir (miljø) og penger, og dere får informasjon direkte på kortere tid.


-Planlagte male-jobber i år / siste røde husrekken
(fra 1-39) vil bli malt.


-Elbil lading:

Styret har besluttet å tilrettelegge for el-bil lading i egen garasje for de som ønsker dette. Denne kostnaden legges på den aktuelle beboer i sin helhet, søknad må sendes styret og det er svært viktig at styrets regler for slik tilrettelegging overholdes. Ta kontakt med styret dersom du har planer om å kjøpe deg elbil og ønsker tilrettelegging i egen garasje for dette.

Mvh Styret

 

 

Dear fellow residents

 

The Board wishes to inform you about planned activities for the spring / summer: 


-Renovation of the playground area

 

Our playground area is in need of renovation and the Board has decided for an upgrade which means setting up a climbing wall, new swing set and tilt-crane truck for the little ones. Existing playhouse will be refurbished and painted, and new bark to be laid out. We believe this will contribute positively to the well-being of our housing community.


-Setup of signs regarding drive-through/parking prohibited signs

 

Due to heavy traffic and parking on our strip roads the Board has decided to implement measures to increase safety. We will therefore put up signs at the entrance to each side road.


-“Dugnad”-day/voluntary working day is Thursday 4 May starting at. 6 p.m.

 

Separate information will be posted by the mailboxes. We will put up signs and playground equipment and more so we need your GOOD help! Afterwards it's social gathering with grilling!


-SMS information to all residents

Today the Board produce news print (paper) and update through our website. Going forward, the Board will go over to informing residents via SMS about important events such as power outages, general meetings, voluntary work and more. That way we save both paper (environment) and money, and you get the information directly in a shorter time.


-Planned paint jobs this year / last red line of houses
(from 1-39) will be painted.


-Charging of EV’s:

The Board has decided to facilitate for charging of EVs in private garage for those who wish to do so. The cost will be covered by the actual resident in its entirety, an application must be submitted to the Board, and it is of utmost importance that the Board's rules for such adaptation must be followed. Please contact the Board if you have plans to buy EV and/or want facilitation of charging for this.

 

Best regards, The Board

 

Dugnad !

Velkommen til årets sosiale happening i Sollia Borettslag !

Torsdag 28. april 1800-2100

Da må så mange som mulig dukke opp slik at vi får det ryddig og trivelig rundt oss. Selvfølgelig vanker forfriskning underveis og vi avslutter det gode arbeidet med felles grilling ved lekeplassen.

VEL MØTT!

OBS container for avfall er på plass fra 28. april (hentes 2. mai)